ปัจจุบัน

present

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
Provincial police training center region 4


จว.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4346-5739 โทรสาร 0-4346-5745
Khonkaen Tel.0-4346-5739 Fax.0-4346-5745