ประวัติ พระพุทธประจำหน่วย ธงชัยประจำกอง โครงสร้าง ศฝร.ภ.๔ วิสัยทัศน์ ผังสถานที่ ผังบุคลากร

****ขอเชิญ เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านอาเซียน ที่นี่ Welcome to the ASEAN exchange information here.****

 

 

 

เพลงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ 

มาร์ชมอดินแดง

สุขใจจราจร

ตำรวจไทยสวัสดีอาเซียน

คิดถึงพ่อ

เด็กแว๊นเข้าใจ

เลือกทางชีวิต

หมออักษร

นินทา

ดื้อยา

 

 

 

 

 

 

Link ที่น่าสนใจ

เอกสารสำหรับ Download

ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวล

ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี

ฟังธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติราชการของ ศฝร.ภ.๔ ด้านที่ ๕ : การบริหารและพัฒนาบุคลากร

 

คำสั่งกองอำนวยการสอบ ภ.4 ที่ 8/2562 ลง 17 พ.ค. 2562

 click

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญ เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านอาเซียน
Welcome to the ASEAN exchange information here.

ข้อมูล ด้านอาเซียนมี 8 ข้อ
Information ASEAN 8 items here.

ที่นี่ เราจะไปสู่ อาเซียน
Here We Will Go To Asean

เชิญพูดคุย ที่นี่
Here Chat Invitation

1.ห้อง จราจร Traffic Room

2.ห้อง ท่องเที่ยว Travel Room

3.ห้อง วัฒนธรรม / ประเพณี Culture Room

4.ห้อง อาหาร Food Room

5.ห้อง ประวัติศาสตร์ History Room

6.ห้อง ประวัติ ตำรวจ Police Historical Room

7.ห้อง ศาสนา Religion Room

8.ห้อง เรียนรู้ Learning Room

 

ศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4

Asean community information center of provincial police training center region 4

Google แปลภาษา
translate.google.co.th/
บริการแปลภาษาออนไลน์ฟรีของ Google จะแปลข้อความและหน้าเว็บได้ในทันที บริการแปลนี้สนับสนุน: ภาษาไทย, ชิเชวา, พม่า, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ...

ศัพท์ภาษาอังกฤษในกิจการตำรวจ

คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษ(แบบพกพา)
English speaking guide (portable).

กำเนิด ASEAN

ท่องโลกอาเซียน แผ่น 1

ท่องโลกอาเซียน แผ่น 2

English for Kids : We are ASEAN

 

 

 

ตำรวจ อาเซียน
ASEAN police

จากซ้ายไปขวานะคะ

บรูไน, เมียนมาร์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ลาว, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม


From left to right,

like Brunei, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Laos, Cambodia, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

 

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ จว.ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๖-๕๗๓๙ โทรสาร ๐-๔๓๔๖-๕๗๔๕

TRAINING CENTER OF PROVINCIAL POLICE REGION 4 KHONKAEN TEL. 0-4346-5739 FAX.0-4346- 5745

 

 

 

 

 


Web Counter For Free